Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Hem

Kallelse till årsstämma 2019

Svenska Grythundklubben kallar till ordinarie fullmäktigemöte för 2019.

Plats: SKK kansli, Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Boende: Hotell Sjövillan (se mer info längre ner)

Tid: Söndagen den 24 mars, kl. 10:00

OBS Missa inte information till lokalklubbarna längre ner på sidan, efter dagordningen, samt inbjudan till ordförandekonferens den 23/3-2019.

 

DAGORDNING

1. Justering av röstlängden

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA INFÖR STÄMMAN Följande gäller:

a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor (4/3-18) före fullmäktige skall anmälas med namn och adress till styrelsen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

b. Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet. Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb. Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant. Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte. Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

c. Ansökan om eventuellt resebidrag skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (4/3-19) före planerad stämma.

d. Förslag om tilldelning av förtjänsttecken skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (4/3-19) före planerad stämma.

 

Även i år inbjuder vi till en ordförandekonferens dagen innan (23/3-19), med start 12.00 med lunch.

Mer information kommer senare.

Vi har i år valt att utnyttja SKK lokaler vilket gör att vi bl.a. kan hålla priset nere. 

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsen meddelar

"Styrelsen vill härmed klargöra att inget samarbete längre finns med Roslagens Jakt & Vilt i Almunge. Vi står inte på något sätt bakom grytverksamheten som bedrivs där. De funktionärer som bedriver träning eller dömer prov på Almunge, som är auktoriserade av Svenska Grythundklubben, kan riskera att auktorisationen läggs vilande under eventuell utredningstid. 
Svenska Jägarförbundet och SKK har också, sedan i våras, tagit sitt stöd från hägnverksamheten på anläggningen. Se protokollsutdrag från SKK cs nr 2
 
Se även SKK/Jhks uppmaning till alla oss jägare att uppdatera oss om Länstyrelsernas olika rekommendationer angående jakt med hund i dom olika länen.
 
Styrelsen SGK "

Rävjaktfilm som är instruktiv

I nedanstående länk visas rävjakt med stövare och terrier på ett bra sätt. Ni får tips på injagningen av både stövare och rävsprängare.

Ta er tid och njut av en mängd väl beskrivna jaktmoment.

 

Rävjakt med stövare och terrier - - - >

Beställ din egen SGK vikkåsa

SGK Vikkåsa

Ett måste i ryggsäcken till höstens jakt! Vikkåsa med Svenska Grythundklubbens logga. Finns i fyra färger gul, orange, rosa och limegrön.
Pris 1-2st inklusive frakt 75kr/st, 3-5 st inklusive frakt 60kr /st

Beställs via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jakthunddagarna Östermalma

OM KvallJakthunddagarna har gått av stapeln hos Svenska Jägareförbundet i SKK JHK och SVJF regi. Under fredagen och lördagen har vi träffats alla specialklubbar inom jakthundvärlden. Mycket intressanta och givande diskussioner har förts och vi står alla inför olika utmaningar, jag kan konstatera att vårt arbete med värdegrunden och att vi fastställde den på fullmäktige i år är en bra grund inför kommande utmaningar.

Lördagens genomgångar och arbete var särskilt givande och fick mig känna stor stolthet som ordförande i vår klubb. Vi är bra och tänker helt rätt det har vi gjort under lång tid. 

Grytverksamheten och grytjakten har långa anor i vårt land, om än i vår klubb endast har funnits sedan 1952 har verksamheten funnit i Sverige sedan 1715. Det fanns en lantgreve av Hessel-Kassel i Sverige, Fredrik av Hessen, en änkeman som gifte sig med Sveriges tronarvinge, Ulrika Elenora syster, till Karl XII (som ju avled 1718 på Fredrikshald). Han kom att bli en av de mest anonyma regenterna då Ulrika Elenora den yngre abdikerade 1720 till förmån för sin make. Fredrik I introducerade grytjakten i Sverige.

Under lördagen höll riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné en föredragning om utmaningarna som kommer och pekade då på historien som ni ser har vi åtminstone 300-åriga anor med grytjakten. Det är också med stolthet vi kunde konstatera att den kommer fortsätta vara en del av vårt kulturarv. Han redovisade både utmaningar och genomförda aktiviteter.

Fritt recenserat - ihågkommet av en glad och stolt ordförande sa han följande:
Ni andra hundklubbar måste rusta er för att er verksamhet kommer bli utsatt för krav på förbud. Ni har en förebild i Svenska Grythundklubben som under lång tid jobbat målmedvetet och professionellt med att bevara grytverksamheten i provgryten. Dom har gjort det väldigt bra och ni bör ta hjälp av dom.

Jag känner att vi i klubben under många år har jobbat med dessa frågor. Tack alla som varit inblandade och förstått allvaret. Vi är en bra klubb vi har haft en långsiktig strategi och visat att frihet under ansvar fungerar!

Vi kan inte luta oss tillbaka, utan går nu vidare till nästa nivå. Vi ska vara adaptiva och fortsätta utvecklingen. 

Tack alla funktionärer i SGK styrelser, lokalklubbar som är verksamma och som varit verksamma under lång tid.

Vi har gjort det väldigt bra, ni alla medlemmar, funktionärer - jag blev i grunden från botten av mitt eget hjärta - själaglad och riktigt riktigt stolt över det beröm vi fick som kollektiv av Svenska Jägareförbundet. Men vi har inte varit ensamma, ett stort tack till Svenska Terrierklubben för ett bra samarbete, med hopp om fortsatt bra samarbete.

Jan Johansson