Hem

Ansökan om ett alternativt anlagsprov

Hej!

 

Svenska Grythundklubbens styrelse har lämnat en ansökan om dispens avseende grytanlagsprov, vi vill med ansökan skapa möjlighet för medlemmar som har långt till närmaste provgryt att gå vidare till grytjaktprov.

 

Sveriges nordligaste provgrytanläggning ligger i Rengsjö, till exempelvis boden är det 8 timmars resa 72 mil enkel väg bor man i Överkalix får man lägga på 15 mil enkel väg. Slutsatsen är mycket enkel det är inte rimligt att åka 150 mil och närmare ett dygns restid tur och retur för 8 minuters prov i provgrytet.

 

Styrelsen anser det är en helt onödig miljöpåfrestning, vi ser också att antalet grytjaktprov kommer minska drastiskt eftersom man inte har tiden kraften och kanske ekonomin att lägga på resor.

 

Styrelsen har med fokus att alla grythundraser ska möjlighet att lika enkelt att gå till jaktprov fattat beslut att begära om dispens enligt nedan.

 

Det handlar om att vi vill genomföra ett anlagsprov nära våra medlemmar som saknar närhet till provgrytanläggningar.  Med ansökan tar vi ansvar för en hel del - vi tänker på miljön, vi värnar grytjakten och avelsutvärderingen som sker på jaktproven alla grythundsägare oavsett ras bostadsort får lika möjligheter att avelsutvärdera sina individer.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


 

Ansökan om dispens att utföra anlagsprov i naturen

Svenska Grythundklubbens verksamhet har under en tid sedan införandet av galler och främst i samband med beslutet 2010/11 (där SKK beslutade att man inte behövde vara medlem i arrangerande klubb när man går anlagsprov och jaktprov) fått minskade ekonomiska resurser vilket lett till att provgrytanläggningar lagts ned. Ser vi på kartan finns det idag en handfull anläggningar den nordligaste i Rengsjö sydligaste i Hillerstorp inom SGK räknar vi alla anläggningar finns några i Skåne och i söder. Svenska grythundklubben värnar avelsutvärderingen och med tanke på de stora avstånden och bränslepriserna kommer få hundar kunna gå jaktprov i norr. Det är mycket olyckligt för de som jagar och vill meritera sina hundar på grytjaktprov.

Svenska Grythundklubben hemställer därför om en dispensrätt att utföra anlagsprov i naturen enligt nedan specificerade regler. Dispensen ska gälla hundar ägda av medlemmar i SGK och SvTeK lokalklubbar som saknar provgrytverksamhet. SGK styrelse föreslår att hundägarna ansöker till någon av SGK lokalavdelningar som bereder och överlämnar till huvudstyrelsen som beslutar samt tilldelar en domare för anlagsprovet – det vill säga inte en generell dispens utan hundägarna måste söka den. SGK avser att specialutbilda en handfull domare i de regionerna.

Regler:

Hunden släpps vid gryt där grytlevande vilt konstaterats.

Moment A: Arbetssätt

a.)   Hunden arbetar ihärdigt under hela provtiden utan avbrott

b.)   Hunden arbetar provtiden ut men med avbrott

c.)   Hunden arbetar med stora avbrott och söker stöd hos föraren

GF = Hunden arbetar så den skadar sig

Moment B: Jaktlust

a.)   Hunden går ner snabbt i grytet och lokaliserar provdjuret snabbt

b.)   Hunden går ner men behöver litet förarstöd

c.)   Hunden tvekar och behöver stort stöd för att gå ner i grytet

d.)   Hunden är helt ointresserad

Moment C: Skall

a.)   Hunden har ett bra skall

b.)   Hunden är något gles i skallet

c.)   Icke godtagbar skallgivning orsak anges lös, hård

d.)   Hunden skallar ej

Moment D: Sök

a.)   Startar snabbt och jobbar målmedvetet

b.)   Något långsam start eller förspringer sig

c.)   Långsam/trög och/eller tvekar

d.)   Ointresserad

e.)   Söker inte

2 provtillfällen med GF så är hunden diskvalificerad och äger ej rätt att starta på grytjaktprov eller anlagsprov.